Çevre Danışmanlığı

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA VERİLEN HİZMETLER
• ÇEVRE ZİN VE LİSANS BELGELENDİRMESİ
- Hava Emisyonu, Atıksu, Gürültü Konulu Çevre İzin Belgelendirmesi süreçlerinin yönetilmesi,(Hangi Tesisler Çevre İzin Belgesi Almak Zorundadır? -Ek-1 ve Ek-2 Listeleri)
- Tehlikeli/Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı, Tanker Temizleme, Biyometanizasyon, Biyokurutma, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Lisans Belgelendirmesi süreçlerinin yönetilmesi,
- Yurt dışından atık ithal edecek firmalara alınması gereken Atık İthalat Kayıt Belgesi alım süreçlerinin yönetilmesi,
- Kanalizasyon Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi/Deşarj İzin Belgesi alım süreçlerinin yönetilmesi,
- İzin ve Lisans Belgelendirmesi yapılacak tesisleri Çevre Mevzuatına uyumlu hale getirmek konusunda yol gösterici olmak.
• BEYAN VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ(ÇEVRE YÖNETİM HİZMETİ VERİLEN TESİSLERDE, DANIŞMANLIK KAPSAMINDA OLAN İŞLEMLERDİR)
- Atık Beyanlarının yapılması,
- Lisansa tabii tesislerin Kütle-Denge veri girişlerinin yapılması
- BEKRA Bildirimlerinin yapılması,
- Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Bildirimlerinin yapılması,
- Sera Gazı Doğrulama süreçlerinin yönetilmesi,
- Ambalaj ve GEKAP Beyanlarının koordine edilmesi,
- Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgelerinin alınması ve Atıksu Arıtma Tesisi veri girişlerinin yapılması, Atıksu Arıtma Tesisi iç ve dış izleme numunelerinin organize edilmesi,
- Tesis çalışanlarına, düzenli aralıklarla Çevre Eğitimleri düzenlenmesi ve çevre bilincinin arttırılmasına destek olunması.
• ATIK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
- Tesislerin Atık tür ve miktarlarının belirlenmesi, (Atık Sınıflandırması),
- Atık Hiyerarşisinin Belirlenmesi,
- Atık Yönetim Sisteminin Kurulması
- Firmalara özel belirlenen atık sınıflandırmasına ve Mevzuata uygun Atık Depolama Alanlarının Projelendirilmesi,
- Atıkların kaynağı, atık kodu ve miktarı ile bertaraf/geri kazanım metodlarını içerecek şekilde Atık Yönetim Planlarının hazırlanması,
- Atık transfer işlemlerinin organize edilmesi,
- Atık Beyanlarının yapılması,
- Sıfır AtıkUygulamaları, Belgelendirme Süreçleri ve Sıfır Atık Bilgi Sistemi veri girişlerinin yapılması,
- MOYDEN(Motor Yağı Değişim Noktası) İzin Belgesi Belgelendirme süreçlerinin yönetilmesi,
- Atık Taşıma Lisansı sürecinin yönetilmesi.
• ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDA VERİLEN DİĞER HİZMETLER
- Tekstil Tesislerinde Temiz Üretim Planları ve İş Termin Planlarının hazırlanması,
- Çevresel Uygunluk Denetimi yapılması ve neticesinde Çevresel Durum Raporlarının hazırlanması, hazırlanan raporlarda; hem Mevzuata uygunluk durumunun denetlenmesi hem de çözüm önerileri sunulması,
- Atıksuyun Yeniden Kullanımı Amaçlı Teknik Uygunluk Raporları hazırlanması,
- Atıksu Arıtma Tesisleri Deşarj Limitlerine Uyum Konusunda Teknik Destek verilmesi,
- Çevre Mevzuatı kapsamında İdari Para Cezası uygulanmış tesislere Çevre Hukuku konusunda Danışmanlık yapılması