ÇED Danışmanlığı

ÇED DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA VERİLEN HİZMETLER
- ÇED OLUMLU Belgesinin alınması,
- ÇED Gerekli Değildir Belgesinin alınması,
- ÇED Muafiyet/Kapsam Dışı Belgesinin alınması.
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)BELGESİ NEDİR?
ÇED Belgesi; Yönetmelikte yer alan kirlilik derecelerine göre 3 farklı şekilde adlandırılmaktadır:
- ÇED Yönetmeliği Ek-1 Listesinde yer alan tesisler için ÇED OLUMLU BELGESİ;
- ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesinde yer alan tesisler için ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR BELGESİ;
- ÇED Yönetmeliği Ek listelerinde yer almayan/listede yer alan eşik değerin altında kalan tesisler için ise ÇED Kapsam Dışı veya ÇED Muafiyet olarak adlandırılan belgeler alınmaktadır.
İŞLETMELER ÇED BELGESİNE NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYAR?
- Planlanan bir projenin kurulumu öncesi yapılacak inşaat süreci aşamasında ihtiyaç olacak Yapı Ruhsatlarının verilmesi esnasında,
- Teşvik ile alınacak makine ekipman yatırımlarında,
- EPDK’dan alınan Çağrı Mektuplarının sonrasında,
- İş Yeri Açma Çalışma Ruhsatlarının alınması esnasında, vb.
ÇED ( ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME) BELGELENDİRME SÜRECİ NEDİR? NASIL İŞLER?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanarak 29/07/2022 Tarih ve 31907 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan faaliyetlerden; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak tedbirlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesini ve değerlendirme sonrasında “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” Belgeleri ile sonuçlandırılması süreçlerini içermektedir.

EK-1 Listesinde Yer Alan Faaliyetler İçin Uygulanacak Aşamalar:
• ÇED Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Bakanlığa sunulması,
• Halkın Katılımı Toplantısı organizasyonunun yapılması ve Toplantının gerçekleştirilmesi,
• Projenin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından incelenmesi neticesinde ÇED Raporu’nun hazırlanmasına esas ÇED Raporu Formatı’nın belirlenmesi,
• Format bedelinin yatırılması sonrası Format alımının gerçekleştirilmesi,
• Alınan format çerçevesinde ÇED Raporu hazırlayarak Bakanlığa sunulması,
• Raporun değerlendirilmesinin yapılacağı, İnceleme Değerlendirme Kurulu Toplantısına katılımın sağlanması,
• Bakanlıkça ÇED OLUMLU Belgesinin verilmesi.
• ÇED OLUMLU Belgesinin tamamlanma süreci minimum 6 aydır.

EK-2 Listesinde Yer Alan Faaliyetler İçin Uygulanacak Aşamalar:
Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanması ve ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne sunulması,
• ÇED Komisyon üyelerinin, faaliyet yerindeki keşif çalışmalarına iştirak edilmesi,
• Komisyon üyeleri tarafından istenebilecek ek bilgi, belge ve ölçümlerin hazırlanarak İl Müdürlüğüne sunulması,
• İl Müdürlüğünce ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME Belgesinin verilmesi.
• ÇED Gerekli Değildir Belgesinin tamamlanma süreci minimum 1 aydır.
ÇED SÜRECİ NASIL İŞLER?
https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/menu/23032023ced-sureci-akim-semalari_20230323051743.pdf
ÇED KAPSAM DIŞI PROJELERLE İLGİLİ SÜREÇ NASIL İŞLER?
https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/menu/muafiyet_basvuru14022018_20180214013853.pdf
 
ÇED YÖNETMELİĞİ'NE TABİ OLDUĞU HALDE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN FAALİYET SAHİPLERİ NE GİBİ YAPTIRIMLARLA KARŞILAŞABİLİR?
2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 10. Maddesinde;
“Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.
Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.”
Yine aynı kanunun 20. maddesi (e) bendinde;
"Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür." hükümleri yer almaktadır.
ÇED Yönetmeliği'ne tabi oldukları halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen faaliyetler ilgili Valilikçe süre verilmeksizin durdurulur.